פניה לקבלת הצעות לעבודות גינון - מושב בת שלמה

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פניה לקבלת הצעות בעניין ביצוע עבודות גינון - מושב בת שלמה

 

פניה לקבלת הצעות בעניין: ביצוע עבודות גינון

 

1.      הוועד המקומי בת שלמה מבקש לקבל הצעות מחיר בנושא: ביצוע עבודות גינון ברחבי מושב ומושבת בת שלמה.

2.      השירותים/עבודות יבוצעו עפ"י המפרט הטכני שניתן לקבל במזכירות הישוב כחלק בלתי נפרד מפניה זו.

3.      תנאי תשלום: שוטף + 30 יום ממועד תום ביצוע העבודות ומתן חשבונית כדין, עפ"י המאוחר.

4.      על המציע/הצעה לעמוד בדרישות הבאות:

4.1. זמינות לביצוע השירותים הנדרשים עפ"י המפורט במפרט הטכני.

4.2. המציע נעדר זיקה לחבר ועד מקומי/עובד הוועד המקומי – תשומת לב המציעים לנוסח ההצהרה הכלול בטופס הצעת המחיר המצורף למסמכי פניה זו.

5.      ההצעה

5.1. ההצעה תתייחס למפרט הטכני ותוגש על גבי טופס הצעת המחיר  כחלק בלתי נפרד מהמפרט.

6.      אופן הגשת ההצעה

6.1. את ההצעה יש להגיש עד ליום   ב'  תאריך  30.12.19    בשעה 12:00.

6.2. ההצעה תוגש בדוא"ל bat-shl@zahav.net.il  יש לוודא קבלה בטלפון 04-6398801.

6.3. או ישירות הגשה ידנית למזכירות הוועד המקומי במעטפה סגורה.

7.      איש קשר לשאלות / בירורים: ראובן הבי, טלפון: 050-3848706.

 

 

בכבוד רב

 

וועד מקומי בת שלמה

הצעה לגינון בת שלמה